Mgr. Jitka Křičková

Textové pole: Matematika

1. ročník—Strojírenství

Tématický celek                                                              

Počet hodin            

Do

Opakování učiva ZŠ 

20

 

 

Reálná čísla a jejich vlastnosti, operace s reálnými čísly.

6

 

 

Shrnutí poznatků o poměrech a úměrách, trojčlenka.

3

15.9.

 

Práce s kalkulátorem, odhady a zaokrouhlování

3

 

 

Procentový a úrokový počet

4

 

 

Složitější úlohy o procentech

4

10.10

Goniometrie a trigonometrie I

20 + 2p

 

 

Oblouková a stupňová míra, orientovaný úhel.

3

 

 

Goniometrické funkce ostrého úhlu, jejich základní vlastnosti.

4

 

 

Řešení pravoúhlého trojúhelníku.

4

31.10

 

Opakování na písemnou práci

2

 

 

1. písemná práce

2

 

 

Goniometrické funkce obecného úhlu, jejich základní vlastnosti a grafy.

3

 

 

Věta sinová a kosinová, řešení obecného trojúhelníku, aplikace.               

4.

25.11.

Algebraické výrazy

18

 

 

Počítání s mnohočleny

6

 

 

Rozklady mnohočlenů vytýkáním a pomocí vzorců

3

10.12.

 

Lomené výrazy.

4

 

 

Náročnější úpravy algebraických výrazů

5

22.12.

Mocniny a odmocniny

20 + 2p

 

 

Mocniny s přirozeným exponentem

2

 

 

Mocniny s celočíselným mocnitelem

2

 

 

Zápis čísla ve tvaru a. 10n

2

10.1.

 

2. písemná práce  

2

 

 

Druhá a n – tá odmocnina, věty pro počítání s odmocninami.

8

 

 

Mocniny s racionálním mocnitelem.

6

31.1.

Lineární funkce, lineární rovnice, lineární nerovnice

28

 

 

Konstantní funkce. Lineární funkce. Funkce s abs. hodnotou.    

3

 

 

Lineární rovnice o jedné neznámé.

3

 

 

Slovní úlohy.

4

16.2.

 

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

2

 

 

Soustava 3 lineárních rovnic o 3 neznámých.

2

 

 

Vyjádření neznámé z technického vzorce.

3

 

 

Lineární nerovnice o jedné neznámé.               

3

10.3.

 

Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé.

3

 

 

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.

3

 

 

Rovnice s parametrem.

2

 

Kvadratická funkce, kvadratická rovnice, kvadratická nerovnice

23 + 2p

 

 

Kvadratická funkce a její graf.

2

 

 

Řešení úplné a neúplné kvadratické rovnice.

3

 

 

3. písemná práce

2

 

 

Diskriminant kvadratické  rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu

3

 

 

Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.

2

10.4.

 

Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých.

2

 

 

Kvadratická nerovnice, její početní a grafické řešení.  

3

20.4.

 

Slovní úlohy.

4

 

 

Rovnice s neznámou pod odmocninou            

4

5.5.

Planimetrie  I 

20

 

 

Základní pojmy, jejich vztahy. Geometrické útvary a jejich vlastnosti.

1

 

 

Shrnutí učiva o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.

2

 

 

Věty Euklidovy a Pythagorova. Konstrukce délek úseček zadaných algebraickým výrazem.

3

 

 

Konstrukční a metrické úlohy.

5

22.5.

 

Množina všech bodů dané vlastnosti.

2

 

 

Obvodový a středový  úhel.

3

 

 

Shodná zobrazení a  stejnolehlost, konstrukční úlohy.

 4

12.6.

Opakování 1. ročníku  

13 + 2p

 

 

4. písemná práce

2

 

 

Opakování a shrnutí učiva

 13