Mgr. Jitka Křičková

Zpět do přehledu ročníků

 

3. ročník—Strojírenství

Tématický celek                                                                                 Počet hodin             Probráno do

 

Opakování 2. ročníku                                                                                          5                        28.9.

(Obsahy ploch, objemy těles, logaritmus, exp. a log. rovnice a funkce, goniometrie, gon. rovnice)

Analytická geometrie v rovině                                                                           35 + 2(pís)   

       Soustava souřadnic na přímce a v rovině.                                                                                    1                               

         Vzdálenost dvou bodů.                                                                                                                       1                                7.10.

Vektor  a jeho velikost, operace s vektory: sčítání vektorů, násobení                                                                                       vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů.                                                              2

          Parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice přímky.                                                        5                                10.11.

Vzájemná poloha přímek,odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky.                          4

Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru.                                                                  5                                15.12

1. písemná práce                                                                                                                                  2                                21.12

Analytické vyjádření kružnice a  elipsy                                                                                        5                                17.1

Analytické vyjádření paraboly a hyperboly                                                                                 7                                15.2

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky.                                                                                     3

Tečny ke kuželosečkám.                                                                                                                    2                                15.3

 

Posloupnosti                                                                                                            17

Posloupnost a její vlastnosti (určení p., rekurentní p.)                                                              2

Posloupnost rostoucí a klesající                                                                                                      1                                31.3

Aritmetická posloupnost                                                                                                                   3

Geometrická posloupnost                                                                                                                  3                                21.4

Základy finanční matematiky, složené úrokování.                                                                    4

Limita posloupnosti, věty o limitách posloupnosti.                                                                   2                                15.5

Nekonečná geometrická řada                                                                                                           2                                21.5.

 

Opakování 3. ročníku                                                                                          7 + 2(pís)

Textové pole: Matematika