Mgr. Jitka Křičková

 

4. ročník—Strojírenství

Tématický celek                                                                                 Počet hodin             Probráno do

 

Opakování 3. ročníku                                                                                                           5

 

Kombinatorika a statistika                                                                                                 28 + 2(pís)

 

Variace i s opak., permutace a kombinace bez opakování.

       Faktoriál, výrazy

Vlastnosti kombinačních čísel, rovnice

Pascalův trojúhelník.

Binomická věta.

Statistický  soubor, jednotka, znak.

Absolutní a relativní četnost.

Charakteristiky polohy a variability – aritmetický a vážený průměr,                                                                                        modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka.

Pravděpodobnost: náhodný jev, jeho pravděpodobnost, opačný jev,                                                                                         jevy neslučitelné a nezávislé

 

Opakování a procvičování učiva k maturitě                                                              23 + 2(pís)

 

mocniny a odmocniny                                                                                                      1              

algebraické výrazy                                                                                                              1                                                

lineární rovnice a nerovnice                                                                                            1

kvadratická rovnice a nerovnice                                                                                   1

rovnice s nezn. pod odmoc. soustavy                                                                           1                                15.2.      

rovnice i nerov. s abs. hodnotou i param.                                                                    2

exponenciální a logaritmické rovnice                                                                           2

trigonometrie, funkce, goniomet. rovnice,obecný trojúhelník                              3

objemy a povrchy těles                                                                                                     2                                15.3       

posloupnosti a řady                                                                                                             2

geometrie, konstrukční úlohy                                                                                          2

analytická geometrie v rovině a prostoru                                                                    2                                15.4.

analytická geometrie kuželoseček                                                                                 2

opakování kombinatoriky a pravděpodobnosti                                                          1                                do maturit

4

2                                30.9.

5

1                                31.10.

2

2

2                                30.11.

2

 

8                                20.1.

Textové pole: Matematika