Zpět do přehledu ročníků

Mgr. Jitka Křičková

 

4. ročník—Technická administrativa

Tématický celek                                                                                 Počet hodin             Probráno do

 

Opakování 3. ročníku                                                            2                             9.9.

 

Kombinatorika                                                                        14                     

Variace, permutace a kombinace bez opakování.                                                      5                                            30.9.

Faktoriál.                                                                                                            2

Vlastnosti kombinačních čísel.                                                                                   3                                            14.10.

Pascalův troj1úhelník.                                                                                        1

Binomická věta a opakování celku                                                                   3                                            4.11.

 

Pravděpodobnost                                                                    8 + 2(pís.)

náhodný jev, jeho pravděpodobnost                                                                   2

opačný jev, jevy neslučitelné a jejich pravděpodobnost                                    3

pravděpodobnost průniku jevů                                                                           1                                           25.11.

nezávislé pokusy , Bernoulliho schéma                                                             2

písemná práce                                                                                                    2                                           9.12.

 

Statistika                                                                                   8

Statistický  soubor, jednotka, znak.                                                                    2

Absolutní a relativní četnost.                                                                              2                                            22.12.

Charakteristiky polohy a variability – aritmetický a vážený průměr,

       modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka, výpočty z praxe               4                                           20. 1.

 

 

Opakování a procvičování učiva k maturitě                    24+ 2(pís)

Početní výkony s mocninami a odmocninami                                                            1

 Řešení rovnic ( lineární, kvadratická, iracionální ) , nerovnic,

rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou , rozklad kvadratického            2                                          3. 2.

              trojčlenu

Definiční obor funkce, funkce kvadratická a lineární s absolutní

       hodnotou                                                                                              1 + 1                                    10.2.

Exponenciální a logaritmická funkce, exponencíální a logaritmická

rovnice                                                                                                        2                                           17.2.

           Goniometrické funkce, grafy, goniometrické rovnice                                      2                                          24.2.

           Objem a povrch těles,odchylky                                                                         2 + 1

           Analytická geometrie lineárních útvarů                                                           2

           Analytická geometrie kuželoseček                                                                   2  + 1                                   31.3.

           Aritmetická  a geometrická posloupnost                                                          2

           Kombinatorika a pravděpodobnost                                                                  2 

           Opakování planimetrie                                                                                     3                                    26.4.

         Písemná práce                                                                                                  2                                do maturit

 

Textové pole: Matematika