Maturitní témata - STR

1. Početní výkony s mocninami a odmocninami                 Ke stažení

2. Diskuse řešení lineární a kvadratické rovnice                 Ke stažení

3. Exponenciální funkce, inverzní funkce, exponenciální rovnice     Ke stažení

4. Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice              Ke stažení

5. Nerovnice se zlomky, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou                         Ke stažení

6. Funkce - definiční obor funkce, graf funkce kvadratické a funkce s absolutní hodnotou                Ke stažení

7. Užití řešení kvadratické rovnice při rozkladu kvadratického trojčlenu, iracionální rovnice           Ke stažení

8. Aritmetická posloupnost a její užití, posloupnost rostoucí a klesající                   Ke stažení

9. Geometrická posloupnost a její užití, pravidelný růst a pokles, nekonečná geometrická řada     Ke stažení

10. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, významné hodnoty a  grafy goniometrických funkcí, úlohy o pravoúhlém trojúhelníku                       Ke stažení

11. Řešení goniometrických rovnic, jednotková kružnice, oblouková míra               Ke stažení

12. Řešení obecného trojúhelníku, věta sinová a kosinová                                         Ke stažení

13. Objem a povrch koule a jejích částí                               Ke stažení

14. Objem a povrch komolého jehlanu i kužele                   Ke stažení

15. Analytická geometrie lineárních útvarů, ( souřadnice bodu, vzdálenost dvou bodů, vektor, souřadnice vektoru, velikost vektoru, úhel dvou vektorů )               Ke stažení

16. Analytická geometrie přímky, obecná i parametrická rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, úhel přímek, průsečík, vzdálenost bodu od přímky )             Ke stažení

17. Analytická geometrie kružnice a elipsy                         Ke stažení

18. Analytická geometrie hyperboly a paraboly                  Ke stažení

19. Kvadratické křivky a  jejich vzájemná poloha s přímkou, asymptoty hyperboly              Ke stažení

20. Analytická geometrie roviny - vzájemná poloha dvou rovin, odchylka dvou rovin, vzdálenost dvou rovin                                                                                                     Ke stažení

21. Kombinatorika a její užití, řešení rovnic s kombinačními čísly, binomická věta      Ke stažení

22. Pravděpodobnost (vlastnosti pravděpodobnost, doplňkový jev, pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů)                                                                                                     Ke stažení

23. Shodná zobrazení, středový a obvodový úhel,  početní i konstrukční úlohy        Ke stažení

24. Podobnost, stejnolehlost, úlohy využívající podobnost trojúhelníků                    Ke stažení

25. Trojúhelník a čtyřúhelník - výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy, Eukleidovy věty               Ke stažení

Textové pole: Matematika