Maturitní témata - TAD

1. Početní výkony s odmocninami                                                   Ke stažení

2. Řešení a diskuze lineární a kvadratické rovnice                          Ke stažení

3. Exponenciální funkce, inverzní funkce, exponenciální rovnice                             Ke stažení

4. Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice                                        Ke stažení

5. Nerovnice  se zlomky , rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.                       Ke stažení

6. Funkce – definiční obor funkce, graf funkce kvadratické a funkce s absolutní hodnotou  Ke stažení

7. Rozklad kvadratického trojčlenu, užití při řešení kvadratické nerovnice, iracionální rovnice        Ke stažení

8. Posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající,    aritmetická posloupnost a její užití.        Ke stažení

9. Geometrická posloupnost a její užití, pravidelný růst a pokles, nekonečná geometrická řada.       Ke stažení

10. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, grafy goniometrických funkcí, úlohy o pravoúhlém trojúhelníku.                                                                                                                   Ke stažení

11. Zobrazení goniometrických funkcí na jednotkové kružnici, významné hodnoty goniometrických funkcí. Řešení goniometrických rovnic.                                                               Ke stažení

12. Řešení obecného trojúhelníku , věta sinová a kosinová a její užití v praxi          Ke stažení

13. Odchylka dvou přímek, odchylka přímky od roviny, odchylka dvou rovin. Povrch a objem hranolu, jehlanu a kužele.                                                                                       Ke stažení

14. Objem a povrch komolého jehlanu a  komolého kužele.           Ke stažení

15. Objem a povrch koule a jejích částí.                                           Ke stažení

16. Analytická geometrie lineárních útvarů- souřadnice bodů, souřadnice vektoru, velikost vektoru, úhel dvou vektorů.                                                                           Ke stažení

17. Analytická geometrie přímky – rovnice přímky, vzájemná poloha  přímek, odchylka přímek, průsečík přímek, vzdálenost přímky od  roviny .                          Ke stažení

18. Analytická geometrie kružnice a elipsy.                        Ke stažení

19. Analytická geometrie hyperboly a paraboly.                 Ke stažení

20. Kvadratické křivky a jejich vzájemná poloha, asymptoty hyperboly.     Ke stažení

21. Kombinatorika a její užití , řešení rovnic s kombinačními čísly, binomická věta. Ke stažení

22. Pravděpodobnost (vlastnosti pravděp. doplňkový jev, pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů)                                                                                                                                                      Ke stažení

23. Shodná zobrazení, středový a obvodový úhel, početní i konstrukční úlohy.                     Ke stažení

24. Podobnost – stejnolehlost , úlohy využívající podobnost.                                                 Ke stažení

25. Trojúhelník a čtyřúhelník – výpočet jejich obsahu , konstrukční úlohy.                           Ke stažení

Textové pole: Matematika